تحلیل رقبا اینترنت بانک

خدمات / بانک
موجودیTRUETRUETRUETRUETRUETRUE
گردش/ صورتحسابTRUETRUETRUETRUETRUETRUE
فعال‌سازی رمزدوم ثابتTRUEFALSETRUEFALSEFALSEFALSE
غیرفعال‌سازی رمزدوم ثابتTRUEFALSEFALSEFALSEFALSEFALSE
تغییر رمزدوم ثابتTRUEFALSETRUETRUEFALSETRUE
فعال‌سازی رمز دوم پویاTRUETRUETRUETRUETRUETRUE
غیرفعال‌سازی رمزدوم پویاTRUEFALSETRUEFALSEFALSEFALSE
دریافت رمز دوم پویاTRUETRUETRUETRUEFALSETRUE
فعالسازی رمز اول پویاFALSETRUEFALSETRUEFALSEFALSE
دریافت رمز اول پویا (یکبارمصرف)FALSETRUEFALSETRUEFALSETRUE
تغییر رمز کارتFALSEFALSEFALSETRUETRUEFALSE
مسدودی کارتFALSETRUETRUETRUETRUETRUE
فعال‌سازی/ غیرفعال‌سازی موقت کارتFALSETRUEFALSETRUETRUEFALSE
درخواست صدور کارتTRUETRUETRUETRUETRUEFALSE
تاریخچه صدور کارتFALSETRUEFALSETRUETRUEFALSE
انتخاب به عنوان کارت پیشفرضFALSETRUEFALSETRUEFALSEFALSE
سپرده‌های متصل به کارتTRUEFALSEFALSETRUETRUETRUE
تغییر سپرده اصلی کارتTRUEFALSEFALSEFALSETRUEFALSE
مشاهده اطلاعات و گزارش وضعیت کارتTRUETRUETRUETRUETRUETRUE
تعیین محدودیت برداشت از کارتTRUEFALSETRUEFALSEFALSEFALSE
اتصال - قطع اتصال حسابهای فرعیTRUEFALSETRUETRUETRUEFALSE
گزارش وضعیت پرداخت از طریق موبایلFALSEFALSETRUEFALSEFALSEFALSE
خدمات کارت مجازیFALSETRUETRUEFALSEFALSEFALSE
برداشت وجه بدون کارتTRUEFALSETRUEFALSEFALSEFALSE
خدمات بن کارت،هدیه و ...FALSETRUETRUEFALSETRUEFALSE
خدمات / بانک
افتتاح حساب آنلاین کوتاه مدتTRUETRUETRUETRUETRUETRUE
افتتاح حساب آنلاین بلند مدتTRUEFALSETRUETRUETRUETRUE
افتتاح حساب آنلاین پس اندازTRUETRUEFALSETRUETRUETRUE
افتتاح حساب آنلاین ارزیFALSEFALSETRUEFALSEFALSETRUE
افتتاح حساب آنلاین بلند مدت ارزیFALSEFALSETRUEFALSEFALSEFALSE
تبدیل اطلاعات سپرده/ کارت/ شباTRUEFALSETRUETRUETRUEFALSE
تغییر تاریخ واریز سودFALSEFALSETRUEFALSEFALSETRUE
تغییر سپرده واریز سودFALSEFALSETRUEFALSETRUEFALSE
تغییر واریز سود سپرده ارزیFALSEFALSETRUEFALSEFALSEFALSE
نمایش لیست سپرده‌هاTRUETRUETRUETRUETRUETRUE
موجودیTRUETRUETRUETRUETRUETRUE
گردش | صورت حسابTRUETRUETRUETRUETRUETRUE
مدیریت کارتابل سپرده مشترکTRUETRUEFALSEFALSEFALSEFALSE
مدیریت دسترسی مشتریان غیر ذی‌نفعTRUEFALSEFALSEFALSEFALSEFALSE
انتخاب به عنوان سپرده منتخب (پیش فرض)FALSETRUETRUETRUEFALSETRUE
بستن یا مسدودی حساب (دائم)TRUEFALSETRUETRUEFALSEFALSE
پذیره نویسیFALSEFALSETRUEFALSEFALSETRUE
فعال/غیرفعال کردن موقت حسابFALSETRUETRUEFALSEFALSEFALSE
فعال/غیرفعال کردن نمایش نام حسابFALSETRUEFALSEFALSEFALSEFALSE
ویرایش نام حسابFALSETRUETRUEFALSEFALSEFALSE
تنظیم مانده پیش فرض جهت نمایشFALSETRUEFALSEFALSEFALSEFALSE
افزودن دستی حساب مشترکFALSETRUEFALSEFALSEFALSEFALSE
مشاهده لیست حساب‌های مشکل دارFALSETRUEFALSEFALSETRUEFALSE
خدمات / بانک
انتقال داخل بانکی (سپرده/حساب)TRUETRUETRUETRUETRUETRUE
انتقال به شبا (پایا/ ساتنا/ پل)TRUETRUETRUETRUETRUETRUE
کارت به کارتTRUETRUETRUETRUETRUETRUE
انتقال وجه گروهی (پایا و درون بانکی)TRUETRUETRUETRUETRUETRUE
حذف انتقال گروهیTRUETRUETRUETRUETRUETRUE
انتقال منظم پایاTRUETRUETRUETRUEFALSETRUE
حذف انتقال پایاTRUETRUETRUETRUEFALSETRUE
انتقال منظم داخلی بانکیTRUETRUETRUETRUETRUETRUE
لغو انتقال منظم داخلی بانکیTRUETRUETRUETRUETRUETRUE
بارگذاری فایل استعلام کد شبا (انتقال گروهی)TRUETRUETRUETRUEFALSETRUE
دریافت فایل استعلام کد شباTRUETRUETRUETRUEFALSETRUE
پرداخت شناسه دار به سازمان خاصTRUETRUEFALSETRUEFALSETRUE
برداشت/ لغو برداشت وجه بدون کارتTRUEFALSETRUETRUEFALSEFALSE
کارتابل حساب مشترکTRUETRUETRUEFALSEFALSEFALSE
انتقال هوشمندFALSEFALSETRUEFALSEFALSEFALSE
مدیریت سقف انتقال وجهTRUETRUETRUETRUEFALSEFALSE
تایید انتقال پولFALSETRUEFALSEFALSEFALSEFALSE
خدمات / بانک
خرید بسته اینترنتFALSETRUETRUEFALSEFALSEFALSE
خرید شارژTRUETRUETRUETRUEFALSEFALSE
شارژخودکارFALSETRUEFALSEFALSEFALSEFALSE
پرداخت قبض از سپردهTRUETRUETRUETRUEFALSETRUE
پرداخت قبض از کارتTRUETRUEFALSETRUETRUETRUE
استعلام قبوضFALSETRUETRUETRUETRUEFALSE
قبض خودکارFALSEFALSEFALSETRUETRUEFALSE
تعیین سقف مبلغ پرداختی قبض خودکارFALSEFALSEFALSETRUEFALSEFALSE
پرداخت قبض دسته ایFALSEFALSEFALSEFALSETRUETRUE
لیست قبوض ذخیره شدهFALSETRUEFALSETRUETRUEFALSE
خدمات / بانک
موجودی کارتTRUETRUETRUETRUETRUETRUE
موجودی سپردهTRUETRUETRUETRUETRUETRUE
گردش- صورتحساب کارت TRUETRUETRUETRUETRUETRUE
گردش- صورتحساب سپردهTRUETRUETRUETRUETRUETRUE
گزارش انتقال درون بانکیTRUETRUETRUETRUETRUETRUE
گزارش انتقال پایاTRUETRUETRUETRUETRUETRUE
گزارش انتقال پلTRUETRUEFALSETRUETRUEFALSE
گزارش انتقال ساتناTRUETRUETRUETRUETRUETRUE
گزارش انتقال گروهیTRUETRUETRUETRUETRUETRUE
گزارش انتقال منظم(مستمر)TRUETRUETRUETRUETRUETRUE
گزارش انتقال پایای مستمر TRUETRUEFALSEFALSEFALSETRUE
گزارش برداشت وجه بدون کارتTRUEFALSETRUETRUEFALSEFALSE
مشاهده ریز سودهای دریافتیTRUETRUETRUETRUETRUEFALSE
گزارش حساب های واریز سودFALSEFALSETRUEFALSEFALSEFALSE
گزارش حساب‌های بسته شدهTRUETRUETRUETRUETRUEFALSE
مشاهده گردش حساب ارزیTRUETRUETRUETRUEFALSEFALSE
مشاهده اطلاعات حساب ارزیTRUETRUETRUETRUEFALSEFALSE
گزارش حساب های راکدFALSEFALSETRUEFALSEFALSEFALSE
گزارش افزودن/ حذف سپرده فرعیTRUEFALSEFALSEFALSEFALSEFALSE
نمودار وضعیت مالیFALSETRUETRUEFALSETRUEFALSE
مدیریت مالی شخصی (برنامه‌ریزی بودجه)FALSETRUETRUEFALSEFALSEFALSE
جستجوی تراکنش‌هاFALSETRUEFALSEFALSETRUEFALSE
دسته بندی (فیلتر) جستجوی تراکنش‌هاTRUETRUETRUETRUEFALSETRUE
نمایش تراکنش‌ها به صورت درآمدها و هزینه‌هاTRUETRUETRUEFALSEFALSEFALSE
نمایش جزییات هر تراکنشTRUETRUETRUETRUETRUETRUE
ایجاد یادداشت برای تراکنشFALSEFALSEFALSETRUEFALSETRUE
تغییر/ افزودن دسته‌بندی تراکنشFALSETRUEFALSEFALSEFALSEFALSE
دریافت فایل صورتحسابTRUETRUETRUETRUETRUETRUE
ارسال صورتحساب به ایمیلFALSETRUETRUEFALSEFALSEFALSE
گزارش درخواست‌های افتتاح حسابTRUEFALSEFALSEFALSEFALSEFALSE
گزارشات کارت اعتباریFALSETRUETRUETRUEFALSEFALSE
میانگین موجودی حسابFALSETRUEFALSETRUEFALSEFALSE
صورتحساب کارت‌های فاقد حسابFALSETRUEFALSEFALSEFALSEFALSE
گزارش قبض های پرداخت شدهFALSETRUETRUETRUETRUEFALSE
گزارش شارژ خریداری شدهFALSETRUETRUETRUEFALSEFALSE

 

تحلیل رقبای خدمات پر استفاده اینترنت بانک‌های موجود در بازار ایران نشان می‌دهد که این شش بانک، یعنی ابنترنت بانک پاسارگاد، ملی، ملت، پارسیان، آینده و سامان، به عنوان اصلی‌ترین ارائه‌دهندگان خدمات بانکی آنلاین در کشور شناخته می‌شوند. این بانک‌ها با ارائه خدمات متنوع و ارتقاء بهبود‌های مداوم در وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خود، توانسته‌اند جایگاه برجسته‌ای در بازار اینترنتی کسب کنند. همچنین، رقابت فشرده‌ای بین این بانک‌ها بر سر نرخ‌های سپرده‌گذاری، کارت‌های اعتباری، و خدمات پرداخت آنلاین ایجاد کرده است، که به نفع مشتریان انتخاب گزینه‌های متنوع و مزایای رقابتی مناسبی منجر شده است. با توجه به رشد روزافزون فناوری اطلاعات در ایران، این بانک‌ها باید به مداومیت در بهبود خدمات آنلاین خود و ارتقاء امنیت تراکنش‌های مشتریان توجه ویژه‌ای داشته باشند تا به تحکیم جایگاه خود در بازار ادامه دهند.

بروزرسانی:سه‌شنبه 15 اسفند 1402
این محتوا را به اشتراک بزارید:
دیدگاه کاربران