پرداخت قبض

bg-overlay
ux story

داستان تجربه کاربری

بررسی تجربه کاربران از محصولات بانکی و خدمات فینتک از طریق نقشه سفر مشتری (Customer Journey Map) و مطالعه موردی (Case Study)
ux research

نتایج پژوهش تجربه کاربری

تحلیل نتایج بدست آمده از پرسشنامه‌ها، مصاحبه با کاربران، تست کاربردپذیری، داده‌های بانک مرکزی و ....
مشاهده همه